Privacy

Privacyverklaring

Zegepraal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens

Zegepraal
Goedendagruwe 9
6218 WB Maastricht
info@zegepraal.nl

 1. Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Zegepraal acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Zegepraal verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naw-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zegepraal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Zegepraal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • versturen van onze nieuwsbrief;
 • een mailtje naar jou te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • reclamedoeleinden;
 • jou te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • verwerking van het aankoopverdrag;
 • kwaliteitscontrole;
 • het afhandelen van vragen via het contactformulier via onze website;
 • Zegepraal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren.

Registreren Mijn Account
Bij bepaalde onderdelen van onze website (zoals de Mijn Account-omgeving) moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij jou kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Toegang Mijn Account
Met ons portaal kan je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Contact,- c.q. vragenformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen om vragen te stellen. Hierbij wordt jou gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij jouw vraag kunnen beantwoorden. Jij kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij relevante informatie delen met jou over onze nieuwste producten en/of diensten en gerelateerde producten en/of diensten van Zegepraal en van derden. Je kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je weer kunt afmelden indien gewenst.

Ander contact
Wij kunnen jou, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:

 • post;
 • e-mail;
 • social media.
 1. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor jouw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Zegepraal deelt jouw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zegepraal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en crm, incassobureaus. Daarnaast verstrekt Zegepraal jouw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan andere partijen. Dit doen wij alleen nadat we jouw geïnformeerd hebben en met jouw nadrukkelijke toestemming.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bij Zegepraal in te trekken. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zegepraal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je jezelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Zegepraal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zegepraal.nl.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.